top of page

Voorwaarden

 

Overeenkomst tussen gebruiker en www.spkcreative.com

Welkom op www.spkcreative.com. De website www.spkcreative.com (de "Site") bestaat uit verschillende webpagina's die worden beheerd door Shari P Kantor Creative Universe SPKCreative LLC (SPKCreative). www.spkcreative.com wordt u aangeboden onder de voorwaarde dat u deze accepteert zonder de hierin vermelde voorwaarden, bepalingen en mededelingen (de "Voorwaarden"). Uw gebruik van www.spkcreative.com vormt uw akkoord met al deze voorwaarden. Lees deze voorwaarden aandachtig door en bewaar een kopie ervan ter referentie.

 

www.spkcreative.com is een nieuws- en informatiesite

www.spkcreative.com biedt informatie, tips en interactieve tools voor SPKCREATIVE-producten, inclusief maar niet beperkt tot Shari P Kantor Gallery of Vividly Merry Abstract Art, Shari P Kantor Creative Guru, SPKCreative Color Consulting Services, SPKCreative Fabric and Wallpaper, SPKCreative Stationery en Geschenken, MIJN! Haal je eigen! Cookie Butter en Keeg de Ninja Monkey-schurk.

 

Privacy

Uw gebruik van www.spkcreative.com is onderworpen aan het privacybeleid van SPKCREATIVE. Lees ons privacybeleid, dat ook van toepassing is op de site en gebruikers informeert over onze praktijken voor het verzamelen van gegevens.

 

Elektronische communicatie

Het bezoeken van www.spkcreative.com of het verzenden van e-mails naar SPKCREATIVE vormt elektronische communicatie. U stemt ermee in om elektronische communicatie te ontvangen en u stemt ermee in dat alle overeenkomsten, kennisgevingen, bekendmakingen en andere communicatie die wij u elektronisch, via e-mail en op de Site verstrekken, voldoen aan alle wettelijke vereisten dat dergelijke communicatie schriftelijk moet zijn.

 

Jouw rekening

Als u deze site gebruikt, bent u verantwoordelijk voor het handhaven van de vertrouwelijkheid van uw account en wachtwoord en voor het beperken van de toegang tot uw computer, en u stemt ermee in de verantwoordelijkheid te aanvaarden voor alle activiteiten die plaatsvinden onder uw account of wachtwoord. U mag uw account niet toewijzen of anderszins overdragen aan een andere persoon of entiteit. U erkent dat SPKCREATIVE niet verantwoordelijk is voor toegang van derden tot uw account als gevolg van diefstal of verduistering van uw account.

 

SPKCREATIVE en haar partners behouden zich het recht voor om naar eigen goeddunken service te weigeren of te annuleren, accounts te beëindigen of inhoud te verwijderen of te bewerken. SPKCREATIVE verzamelt niet bewust, zowel online als offline, persoonlijke informatie van personen jonger dan dertien jaar. Als u jonger bent dan 18 jaar, mag u www.spkcreative.com alleen gebruiken met toestemming van een ouder of voogd.

 

Links naar sites van derden/diensten van derden

www.spkcreative.com kan links naar andere websites ("Gelinkte Sites") bevatten. De Gelinkte Sites zijn niet onder de controle van SPKCREATIVE en SPKCREATIVE is niet verantwoordelijk voor de inhoud van enige Gelinkte Site, met inbegrip van maar niet beperkt tot eventuele links op een Gelinkte Site, dan wel wijzigingen of updates van een Gelinkte Site. SPKCREATIVE verstrekt deze links uitsluitend voor uw gemak, en het opnemen van een link impliceert op geen enkele wijze de goedkeuring door SPKCREATIVE van de site of enige associatie met de exploitanten ervan.

 

Bepaalde diensten die beschikbaar worden gesteld via www.spkcreative.com worden geleverd door sites en organisaties van derden. Door gebruik te maken van een product, dienst of functionaliteit die afkomstig is van het domein www.spkcreative.com, erkent u en stemt u ermee in dat SPKCREATIVE dergelijke informatie en gegevens mag delen met derden waarmee SPKCREATIVE een contractuele relatie heeft om het gevraagde product, de gevraagde dienst of functionaliteit namens www.spkcreative.com gebruikers en klanten.

 

Geen onrechtmatig of verboden gebruik/intellectueel eigendom

U krijgt een niet-exclusieve, niet-overdraagbare, herroepbare licentie voor toegang tot en gebruik van www.spkcreative.com in strikte overeenstemming met deze gebruiksvoorwaarden. Als voorwaarde voor uw gebruik van de Site, garandeert u SPKCREATIVE dat u de Site niet zult gebruiken voor enig doel dat onwettig of verboden is door deze Voorwaarden. U mag de Site niet gebruiken op een manier die de Site zou kunnen beschadigen, uitschakelen, overbelasten of aantasten of het gebruik en genot van de Site door een andere partij zou kunnen belemmeren.

 

U mag op geen enkele manier materialen of informatie verkrijgen of proberen te verkrijgen die niet opzettelijk via de Site beschikbaar zijn gesteld of zijn verstrekt. Alle inhoud die deel uitmaakt van de Service, zoals tekst, afbeeldingen, logo's, afbeeldingen, evenals de compilatie daarvan, en alle software die op de Site wordt gebruikt, is eigendom van SPKCREATIVE of haar leveranciers en wordt beschermd door auteursrecht en andere wetten die intellectuele eigendom en eigendomsrechten te beschermen. U stemt ermee in alle auteursrechten en andere eigendomskennisgevingen, legenda's of andere beperkingen in dergelijke inhoud in acht te nemen en na te leven en u zult hierin geen wijzigingen aanbrengen.

 

U mag de inhoud op de site niet wijzigen, publiceren, verzenden, reverse-engineeren, deelnemen aan de overdracht of verkoop, afgeleide werken maken of op enigerlei wijze exploiteren. SPKCREATIVE-inhoud is niet voor wederverkoop. Uw gebruik van de Site geeft u niet het recht om ongeoorloofd gebruik te maken van beschermde inhoud, en in het bijzonder zult u geen eigendomsrechten of attributiekennisgevingen in inhoud verwijderen of wijzigen. U zult beschermde inhoud uitsluitend voor uw persoonlijk gebruik gebruiken en zult geen ander gebruik van de inhoud maken zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van SPKCREATIVE en de eigenaar van het auteursrecht. U stemt ermee in dat u geen eigendomsrechten verwerft op beschermde inhoud. We verlenen u geen licenties, expliciet of impliciet, op het intellectuele eigendom van SPKCREATIVE of onze licentiegevers, behalve zoals uitdrukkelijk toegestaan door deze voorwaarden.

 

Gebruik van communicatiediensten

De Site kan bulletinboard-diensten, chatruimtes, nieuwsgroepen, forums, gemeenschappen, persoonlijke webpagina's, kalenders en/of andere bericht- of communicatiefaciliteiten bevatten die zijn ontworpen om u in staat te stellen te communiceren met het grote publiek of met een groep (gezamenlijk, "Communicatiediensten"), stemt u ermee in de Communicatiediensten alleen te gebruiken voor het plaatsen, verzenden en ontvangen van berichten en materiaal die gepast zijn en gerelateerd zijn aan de specifieke Communicatiedienst.

 

Bij wijze van voorbeeld, en niet als beperking, stemt u ermee in dat u bij het gebruik van een Communicatiedienst niet: de wettelijke rechten (zoals privacy- en publiciteitsrechten) van anderen belastert, misbruikt, lastigvalt, stalkt, bedreigt of anderszins schendt ; een ongepast, godslasterlijk, lasterlijk, inbreukmakend, obsceen, onfatsoenlijk of onwettig onderwerp, naam, materiaal of informatie publiceren, posten, uploaden, distribueren of verspreiden; bestanden uploaden die software of ander materiaal bevatten dat wordt beschermd door intellectuele eigendomsrechten (of door rechten op privacy of publiciteit), tenzij u de rechten daarop bezit of beheert of alle benodigde toestemmingen hebt ontvangen; bestanden uploaden die virussen, beschadigde bestanden of andere soortgelijke software of programma's bevatten die de werking van de computer van een ander kunnen beschadigen; adverteren of aanbieden om goederen of diensten te verkopen of te kopen voor zakelijke doeleinden, tenzij een dergelijke communicatiedienst dergelijke berichten specifiek toestaat; enquêtes, prijsvragen, piramidespelen of kettingbrieven uit te voeren of door te sturen; elk bestand downloaden dat is geplaatst door een andere gebruiker van een Communicatiedienst waarvan u weet, of redelijkerwijs zou moeten weten, dat deze niet legaal op een dergelijke manier kan worden verspreid; het vervalsen of verwijderen van auteursattributies, wettelijke of andere juiste kennisgevingen of eigendomsaanduidingen of labels van de oorsprong of bron van software of ander materiaal in een bestand dat is geüpload, een andere gebruiker beperken of verbieden om de Communicatiediensten te gebruiken en ervan te genieten; een gedragscode of andere richtlijnen schenden die van toepassing kunnen zijn op een bepaalde Communicatiedienst; zonder hun toestemming informatie over anderen verzamelen of anderszins verzamelen, inclusief e-mailadressen; toepasselijke wet- of regelgeving overtreden.

 

SPKCREATIVE heeft geen verplichting om toezicht te houden op de Communicatiediensten. SPKCREATIVE behoudt echter het recht om materialen geplaatst op een Communicatiedienst te beoordelen en materialen naar eigen goeddunken te verwijderen. SPKCREATIVE behoudt het recht om uw toegang tot enige of alle Communicatiediensten te beëindigen op welk tijdstip dan ook, zonder mededeling, voor welke reden dan ook.

 

SPKCREATIVE behoudt zich het recht voor om te allen tijde informatie vrij te geven als dit nodig is om te voldoen aan toepasselijke wet-, regelgeving, juridische procedures of overheidsverzoeken, of om informatie of materialen, geheel of gedeeltelijk, te redigeren, weigeren te plaatsen of te verwijderen in SPKCREATIVE's naar eigen goeddunken.

 

Wees altijd voorzichtig bij het verstrekken van persoonlijk identificeerbare informatie over uzelf of uw kinderen in een Communicatiedienst. SPKCREATIVE heeft geen controle over de inhoud, berichten of informatie in een Communicatiedienst of keurt deze goed en daarom kan SPKCREATIVE niet verantwoordelijk worden gehouden wat betreft de Communicatiediensten en voor handelingen die volgen uit uw deelname aan een Communicatiedienst. Managers en hosts zijn geen gemachtigde SPKCREATIVE woordvoerders, en hun standpunten komen niet noodzakelijk overeen met die van SPKCREATIVE.

 

Materialen die naar een Communicatiedienst worden geüpload, kunnen onderworpen zijn aan geplaatste gebruiks-, reproductie- en/of verspreidingsbeperkingen. U bent verantwoordelijk voor het naleven van dergelijke beperkingen als u het materiaal uploadt.

 

Materialen geleverd aan www.spkcreative.com of geplaatst op een SPKCREATIVE webpagina SPKCREATIVE claimt geen eigendom van de materialen die u aan www.spkcreative.com verstrekt (inclusief feedback en suggesties) of post, upload, invoert of indient op een SPKCREATIVE Site of onze bijbehorende diensten (gezamenlijk "Inzendingen"). Door uw Inzending te plaatsen, uploaden, invoeren, verstrekken of indienen, geeft u SPKCREATIVE, onze gelieerde bedrijven en noodzakelijke sublicentiehouders echter toestemming om uw Inzending te gebruiken in verband met de exploitatie van hun internetactiviteiten, inclusief, zonder beperking, de rechten om: kopiëren, uw Inzending distribueren, verzenden, openbaar weergeven, openbaar uitvoeren, reproduceren, bewerken, vertalen en opnieuw formatteren; en om uw naam te publiceren in verband met uw Inzending.

 

Er wordt geen vergoeding betaald met betrekking tot het gebruik van uw Inzending, zoals hierin bepaald. SPKCREATIVE is niet verplicht uw Inzending te plaatsen of uw Inzending te gebruiken en mag de Inzending op elk moment naar SPKCREATIVE's eigen goeddunken verwijderen. Door uw Inzending te plaatsen, uploaden, invoeren, verstrekken of indienen, garandeert en verklaart u dat u de eigenaar bent van of anderszins controle heeft over alle rechten op uw Inzending zoals beschreven in deze sectie, inclusief, maar niet beperkt tot, alle rechten die u nodig heeft om te verstrekken, plaatsen, de Inzendingen uploaden, invoeren of indienen.

 

Internationale gebruikers

De Service wordt gecontroleerd, geëxploiteerd en beheerd door SPKCREATIVE vanuit onze kantoren in de VS. Als u toegang krijgt tot de Service vanaf een locatie buiten de VS, bent u verantwoordelijk voor de naleving van alle lokale wetten. U stemt ermee in dat u de SPKCREATIVE-inhoud die toegankelijk is via www.spkcreative.com niet zult gebruiken in enig land of op enige manier die is verboden door toepasselijke wetten, beperkingen of voorschriften.

Toegankelijkheidsverklaring

SPKCreative zet zich in om digitale toegankelijkheid voor mensen met een handicap te waarborgen. We verbeteren voortdurend de gebruikerservaring voor iedereen en passen de relevante toegankelijkheidsnormen toe. De  Richtlijnen voor toegankelijkheid van webinhoud (WCAG)  definieert vereisten voor ontwerpers en ontwikkelaars om de toegankelijkheid voor mensen met een handicap te verbeteren. Het definieert drie niveaus van conformiteit: niveau A, niveau AA en niveau AAA. SPKCreative is gedeeltelijk conform WCAG 2.1 niveau AA. Gedeeltelijk conform betekent dat sommige delen van de inhoud niet volledig voldoen aan de toegankelijkheidsnorm. Laat het ons weten als u toegankelijkheidsbarrières op deze site tegenkomt door contact met ons op te nemen via telefoon of e-mail (zie einde van deze pagina).

 

vrijwaring

U stemt ermee in SPKCREATIVE, haar eigenaren, functionarissen, directeuren, werknemers, agenten en derden te vrijwaren, verdedigen en schadeloos te stellen voor alle verliezen, kosten, aansprakelijkheden en uitgaven (inclusief redelijke advocatenhonoraria) die verband houden met of voortvloeien uit uw gebruik van of het niet kunnen gebruiken van de Site of diensten, door u geplaatste gebruikersposts, uw schending van enige voorwaarden van deze Overeenkomst of uw schending van rechten van een derde partij, of uw schending van toepasselijke wetten, regels of voorschriften. SPKCREATIVE behoudt zich het recht voor om, op eigen kosten, de exclusieve verdediging en controle op zich te nemen van elke zaak die anderszins onderhevig is aan schadeloosstelling door u, in welk geval u volledig zult meewerken met SPKCREATIVE bij het doen gelden van beschikbare verdedigingen.

 

Disclaimer van aansprakelijkheid

DE INFORMATIE, SOFTWARE, PRODUCTEN EN DIENSTEN OP OF BESCHIKBAAR GEMAAKT VIA DE SITE KUNNEN ONNAUWKEURIGHEDEN OF TYPOGRAFISCHE FOUTEN BEVATTEN, MET INBEGRIP VAN EN/OF DOOR VERTALINGEN IN HET BUITENLANDS. WIJZIGINGEN WORDEN PERIODIEK TOEGEVOEGD AAN DE INFORMATIE HIERIN. SPKCREATIVE EN/OF HAAR LEVERANCIERS KUNNEN TE ALLEN TIJDE VERBETERINGEN EN/OF WIJZIGINGEN AANBRENGEN OP/IN DE SITE.  

DEZE SITE KAN VERTALINGEN BEVATTEN DOOR GOOGLE. SPKCREATIVE EN GOOGLE WIJZEN ALLE GARANTIES AF MET BETREKKING TOT DE VERTALINGEN, EXPLICIET OF IMPLICIET, MET INBEGRIP VAN ENIGE GARANTIES VAN NAUWKEURIGHEID, BETROUWBAARHEID EN ELKE IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN GEEN ENKEL DOEL.

De SPKCreative-website is voor uw gemak vertaald met vertaalsoftware van Google Translate. Er zijn redelijke inspanningen geleverd om een nauwkeurige vertaling te leveren, maar geen enkele geautomatiseerde vertaling is perfect en ook niet bedoeld om menselijke vertalers te vervangen. Vertalingen worden geleverd als een service aan gebruikers van de SPKCreative-website en worden geleverd "zoals ze zijn". Er wordt geen enkele garantie gegeven, expliciet of impliciet, met betrekking tot de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of correctheid van vertalingen gemaakt van Amerikaans Engels naar een andere taal. Sommige inhoud (zoals afbeeldingen, video's, Flash, enz.) wordt mogelijk niet nauwkeurig vertaald vanwege de beperkingen van de vertaalsoftware.

De officiële tekst is de Amerikaans-Engelse versie van de website. Eventuele afwijkingen of verschillen die in de vertaling zijn ontstaan, zijn niet bindend en hebben geen rechtsgevolg voor nalevings- of handhavingsdoeleinden. Als er vragen rijzen over de juistheid van de informatie op de vertaalde website, raadpleeg dan de Amerikaans-Engelse versie van de website, de officiële versie.

 

SPKCREATIVE EN/OF HAAR LEVERANCIERS DOEN GEEN VERKLARINGEN OVER DE GESCHIKTHEID, BETROUWBAARHEID, BESCHIKBAARHEID, TIJDIGHEID EN NAUWKEURIGHEID VAN DE INFORMATIE, SOFTWARE, PRODUCTEN, DIENSTEN EN GERELATEERDE GRAFIEKEN OP DE SITE VOOR ENIG DOEL. VOOR ZOVER MAXIMAAL TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, WORDEN ALLE DERGELIJKE INFORMATIE, SOFTWARE, PRODUCTEN, DIENSTEN EN GERELATEERDE GRAFIEK GELEVERD "AS IS" ZONDER ENIGE GARANTIE OF VOORWAARDE. SPKCREATIVE EN/OF HAAR LEVERANCIERS WIJZEN HIERBIJ ALLE GARANTIES EN VOORWAARDEN AF MET BETREKKING TOT DEZE INFORMATIE, SOFTWARE, PRODUCTEN, DIENSTEN EN VERWANTE GRAFIEK, INCLUSIEF ALLE IMPLICIETE GARANTIES OF VOORWAARDEN VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID.

 

VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, ZULLEN SPKCREATIVE EN/OF HAAR LEVERANCIERS IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE DIRECTE, INDIRECTE, STRAFRECHTELIJKE, INCIDENTELE, SPECIALE, GEVOLGSCHADE OF ENIGE SCHADE, ZONDER SCHADE, ZONDER SCHADE GEGEVENS OF WINST, VOORTVLOEIEND UIT OF OP ENIGE WIJZE VERBONDEN MET HET GEBRUIK OF DE PRESTATIES VAN DE SITE, MET DE VERTRAGING OF ONMOGELIJKHEID OM DE SITE OF GERELATEERDE DIENSTEN TE GEBRUIKEN, HET VERLENEN OF NIET VERLENEN VAN DIENSTEN, OF VOOR ENIGE INFORMATIE, SOFTWARE, PRODUCTEN, DIENSTEN EN GERELATEERDE GRAFIEK VERKREGEN VIA DE SITE, OF ANDERSZINS VOORTVLOEIEND UIT HET GEBRUIK VAN DE SITE, HETZIJ GEBASEERD OP CONTRACT, ONRECHTMATIGHEID, NALATIGHEID, STRIKTE AANSPRAKELIJKHEID OF ANDERSZINS, ZELFS ALS SPKCREATIVE OF EEN VAN HAAR ADVERTENTIES VAN SCHADE. OMDAT SOMMIGE STATEN/JURISDICTIES DE UITSLUITING OF BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID VOOR GEVOLGSCHADE OF INCIDENTELE SCHADE NIET TOESTAAN, IS DE BOVENSTAANDE BEPERKING MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING. INDIEN U NIET TEVREDEN BENT OVER ENIGE GEDEELTE VAN DE SITE, OF MET EEN VAN DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN, IS UW ENIGE EN UITSLUITENDE VERHAALSMOGELIJKHEID HET GEBRUIK VAN DE SITE TE STAKEN.

 

U stemt ermee in dat er geen eigendoms-, joint venture-, partnerschaps-, arbeids- of agentuurrelatie bestaat tussen u en SPKCREATIVE als gevolg van deze overeenkomst of het gebruik van de Site. Op de nakoming van deze overeenkomst door SPKCREATIVE zijn bestaand recht en juridische procedures van toepassing, en niets in deze overeenkomst doet afbreuk aan het recht van SPKCREATIVE om te voldoen aan verzoeken of vereisten van de overheid, rechtbanken en wetshandhavingsinstanties met betrekking tot uw gebruik van de Site of informatie die aan of verzameld door SPKCREATIVE met betrekking tot dergelijk gebruik. Als enig onderdeel van deze overeenkomst ongeldig of niet-afdwingbaar wordt verklaard op grond van de toepasselijke wetgeving, inclusief, maar niet beperkt tot, de garantiedisclaimers en aansprakelijkheidsbeperkingen die hierboven zijn uiteengezet, dan wordt de ongeldige of niet-afdwingbare bepaling geacht te zijn vervangen door een geldige, afdwingbare bepaling die het meest overeenkomt met de strekking van de oorspronkelijke bepaling en de rest van de overeenkomst blijft van kracht.

 

Door lid te worden van onze mailinglijst en sociale media-kring; contact met ons opnemen; ons financieren via crowdfundingcampagnes; investeren in ons; deel uitmaken van onze testmarkt; voor/met ons werkt in vrijwillige, stage, tijdelijke/vaste dienst en/of het leveren van materialen of verpakkingen, stemt u ermee in onze productie- en marketingmethoden niet bekend te maken, onze materialen niet openbaar te maken en uw feedback/opmerkingen te laten gebruiken in marketingmateriaal, inclusief deze website, zoals wij dat nodig achten. We zullen uw informatie niet delen met derden, tenzij dit wordt vereist door overheidsinstanties. U stemt ermee in dat u in geen enkele hoedanigheid zult concurreren met onze producten(en) of bedrijf, noch zult u gedurende ten minste twee jaar met/voor onze concurrenten werken vanuit contact, testmarkt, tewerkstelling, vrijwilligerswerk, stage, investering en/of financiering voor/met/in ons bedrijf. U stemt ermee in dat u geen negatieve feedback zult delen, posten, publiceren of publiceren via mond-tot-mondreclame, print, sociale media, elektronische communicatie of andere middelen die u hebt of hebt gehoord, gelezen of geleerd van een derde partij over Shari en Paul Kantor en SPKCreative, haar vrijwilligers en haar medewerkers, individueel of collectief. U stemt ermee in dat u Shari en Paul Kantor en SPKCreative, haar vrijwilligers en haar werknemers niet individueel of collectief zult belasteren, smaad of laster zult plegen. U stemt ermee in dat u geen privé-informatie aan derden bekendmaakt, zoals huisadressen, persoonlijke/thuistelefoonnummers en persoonlijke e-mailadressen van Shari en Paul Kantor en SPKCreative, haar vrijwilligers en haar werknemers, individueel of collectief. U stemt ermee in zich te onthouden van piketacties en boycot van, diefstal van; bedreigingen en/of daden van geweld, intimidatie, seksuele intimidatie, pesten, intimidatie en dox to; vandalisme en haatzaaiende uitlatingen tegen Shari en Paul Kantor en SPKCreative, haar vrijwilligers en haar medewerkers, individueel of collectief. U stemt ermee in om geen andere partijen in te schakelen om namens u op te treden in de bovengenoemde voorwaarden. U stemt ermee in de volledige aansprakelijkheid te aanvaarden voor alle andere partijen die namens u optreden in de bovengenoemde voorwaarden.

 

Bovendien, door kunstwerken, producten en diensten te bekijken of te kopen, ongeacht of u deze gratis door ons of een derde partij heeft ontvangen of zelf hebt gekocht, aanvaardt u de volledige aansprakelijkheid voor eventuele nadelige reacties die u oploopt, inclusief de reacties die het gevolg zijn van in schade aan uw fysieke, mentale, emotionele of financiële gezondheid, of de vermeende schade daarvan. Door kunstwerken, producten en/of diensten te bekijken of te kopen, ongeacht of u deze gratis door ons of een derde partij heeft ontvangen of zelf heeft gekocht, gaat u ermee akkoord afstand te doen van uw recht op juridische stappen tegen Shari en Paul Kantor en SPKCreative , haar vrijwilligers en haar medewerkers individueel of collectief. De Amerikaans-Engelse versie van deze site, evenals alle communicatie, inclusief facturen, vervangen zonder uitzondering alle vertaalde versies.

 

Als u zich vrijwillig aanmeldt om deel uit te maken van de testmarkt en/of als vrijwilliger meewerkt met of stagiair bent bij SPKCreative, aanvaardt u de volledige aansprakelijkheid voor eventuele allergische reacties, ziekte, letsel, invaliditeit, ongeval of overlijden. Als u zich vrijwillig aanmeldt om deel uit te maken van de testmarkt en/of vrijwillig samenwerkt met of stagiair bent bij SPKCreative, gaat u ermee akkoord afstand te doen van uw rechten op juridische stappen tegen Shari en Paul Kantor en SPKCreative, haar vrijwilligers en haar werknemers, individueel of collectief. .  

 

Als u SPKCreative financiert of investeert in SPKCreative, aanvaardt u de volledige aansprakelijkheid voor eventuele financiële verliezen die u oploopt, aangezien wij een particulier startend bedrijf zijn met beperkte middelen en u het risico op zich neemt om een dergelijke zakelijke onderneming te financieren. Als u financiering verstrekt voor of investeert in SPKCreative, gaat u ermee akkoord afstand te doen van uw rechten op juridische stappen tegen Shari en Paul Kantor en SPKCreative, haar vrijwilligers en haar werknemers, individueel of collectief.

 

Alle schilderijen zijn one-of-a-kind en er zijn geen geautoriseerde afdrukken, litho's of giclees. Alle foto's en digitale kunst zijn uitsluitend beschikbaar via www.spkcreative.com in limited edition prints van 18 en er zijn geen geautoriseerde litho's of giclees. Shari E. Kantor is de enige kunstenaar en maker, en Shari E. Kantor en SPKCreative zijn de eigenaren van al haar digitale kunst, tekeningen, gravures, etsen, giclees, lithografieën, marketingmateriaal, handelswaar, multimediakunst, schilderijen, foto's , prenten, sculpturen, textiel en titels van kunstwerken, inclusief maar niet beperkt tot de zinnen levendig vrolijk, Get your own! en "Verspreid" de liefde en de merknamen en logo's van SPKCreative, inclusief maar niet beperkt tot Shari P Kantor; SPKCreatief; Shari P Kantor Galerij van levendig vrolijke abstracte kunst; Shari P Kantor, creatieve goeroe, is creativiteit zonder grenzen; SPKCreatief; SPKCreatieve abstracte kunst; SPKCreative kleuradviesdiensten; SPKCreative stof en behang; SPKCreative briefpapier en geschenken; PRK briefpapier en geschenken; Alfabetmensen en elke Alfabetpersoon; Hartmensen en Hartpersoon; Keeg de Ninja Monkey Villain, Keeg de Villain, Keeg Villain, de Ninja Monkey Minions, Vanish Monkey, Vanish Monkeys, Robot Femme Fatale, Robot Femme Fatales, Irahs de Ninja Monkey Minion, Luap de Ninja Monkey Minion, Noj de Ninja Monkey Minion, Trebor de Ninja Monkey Minion, Yerffej de Ninja Monkey Minion, Adohr de Vanish Monkey, Anjer de Robot Femme Fatale, Hydrangea de Robot Femme Fatale, Covidian Theatre Group, Covidian Theatre Company, CTG en MINE! Haal je eigen! Koekjesboter en de MIJN! Haal je eigen! Koekjesboter nootmuskaat. 

Geen enkele afbeelding die op deze website wordt getoond of wordt gebruikt in een van de bovengenoemde merken mag om welke reden dan ook geheel of gedeeltelijk worden herdrukt, gereproduceerd of opnieuw gepubliceerd zonder de uitdrukkelijke schriftelijke, ondertekende en notariële toestemming van Shari E. Kantor, kunstenaar en SPKCreative. Shari E. Kantor en SPKCreative behouden alle toepasselijke auteursrechten en handelsmerken in de Verenigde Staten en alle andere landen en gebieden voor al haar digitale kunst, tekeningen, gravures, etsen, giclees, lithografieën, marketingmateriaal, handelswaar, multimediakunst, schilderijen, foto's , prenten, sculpturen, textiel en titels van kunstwerken, inclusief maar niet beperkt tot de zinnen levendig vrolijk, Get your own! en "Verspreid" de liefde en de merknamen en logo's van SPKCreative, inclusief maar niet beperkt tot Shari P Kantor, SPKCreative, Shari P Kantor Gallery of Vividly Vrolijke Abstracte Kunst; Shari P Kantor, creatieve goeroe, is creativiteit zonder grenzen; SPKCreatief; SPKCreatieve abstracte kunst; SPKCreative kleuradviesdiensten; SPKCreative stof en behang; SPKCreative briefpapier en geschenken; PRK briefpapier en geschenken; Alfabetmensen en elke Alfabetpersoon; Hartmensen en Hartpersoon; Keeg de Ninja Monkey Villain, Keeg de Villain, Keeg Villain, de Ninja Monkey Minions, Vanish Monkey, Vanish Monkeys, Robot Femme Fatale, Robot Femme Fatales, Irahs de Ninja Monkey Minion, Luap de Ninja Monkey Minion, Noj de Ninja Monkey Minion, Trebor de Ninja Monkey Minion, Yerffej de Ninja Monkey Minion, Adohr de Vanish Monkey, Anjer de Robot Femme Fatale, Hydrangea de Robot Femme Fatale, Covidian Theatre Group, Covidian Theatre Company, CTG en MINE! Haal je eigen! Koekjesboter,  en de MIJN! Haal je eigen! Cookie Butter nootmuskaat , ongeacht de oorspronkelijke verkoop en wederverkoop van voornoemd werk en ongeacht of het voornoemde werk is gemaakt onder haar meisjesnaam of getrouwde naam. Alle toepasselijke doorverkoopvergoeding(en) en droit de suite-wetten zijn van toepassing op alle aankopen, inclusief maar niet beperkt tot kunstwerken in opdracht, originele kunstwerken, foto's en digitale kunst.

 

De zinnen levendig vrolijk, Get your own! en "Verspreid" de liefde en de merknamen en logo's, inclusief maar niet beperkt tot rode en gele SPKCreative-bloemlogo's en rode en gele vlinderlogo's, van SPKCreative, inclusief maar niet beperkt tot Shari P Kantor, SPKCreative, Shari P Kantor Galerij van levendig vrolijke abstracte kunst; Shari P Kantor, creatieve goeroe, is creativiteit zonder grenzen; SPKCreatief; SPKCreatieve abstracte kunst; SPKCreative kleuradviesdiensten; SPKCreative stof en behang; SPKCreative briefpapier en geschenken; PRK briefpapier en geschenken; Alfabetmensen en elke Alfabetpersoon; Hartmensen en Hartpersoon; Keeg de Ninja Monkey Villain, Keeg de Villain, Keeg Villain, de Ninja Monkey Minions, Vanish Monkey, Vanish Monkeys, Robot Femme Fatale, Robot Femme Fatales, Irahs de Ninja Monkey Minion, Luap de Ninja Monkey Minion, Noj de Ninja Monkey Minion, Trebor de Ninja Monkey Minion, Yerffej de Ninja Monkey Minion, Adohr de Vanish Monkey, Anjer de Robot Femme Fatale, Hydrangea de Robot Femme Fatale, Covidian Theatre Group, Covidian Theatre Company, CTG,  en de mijne! Haal je eigen! Koekjesboter,  en de MIJN! Haal je eigen! Koekjesboter nootmuskaat  zijn handelsmerken van Shari P Kantor Creative Universe SPKCreative LLC. Alle rechten voorbehouden.

 

U stemt in met onze Voorwaarden door op elk moment en in welke hoedanigheid dan ook deel te nemen aan een van de bovengenoemde activiteiten. We kunnen juridische stappen tegen u ondernemen als u onze Voorwaarden schendt.

 

Beëindiging/toegangsbeperking

SPKCREATIVE behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken uw toegang tot de Site en de gerelateerde diensten of enig gedeelte daarvan op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te beëindigen. Voor zover maximaal toegestaan door de wet, valt deze overeenkomst onder de wetten van de staat Pennsylvania en u stemt hierbij in met de exclusieve jurisdictie en locatie van rechtbanken in Pennsylvania in alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met het gebruik van de Site. Het gebruik van de Site is niet toegestaan in een rechtsgebied dat niet alle bepalingen van deze Voorwaarden uitvoert, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, deze sectie.

 

Tenzij hierin anders aangegeven, vormt deze overeenkomst de volledige overeenkomst tussen de gebruiker en SPKCREATIVE met betrekking tot de site en vervangt deze alle eerdere of gelijktijdige communicatie en voorstellen, hetzij elektronisch, mondeling of schriftelijk, tussen de gebruiker en SPKCREATIVE met betrekking tot de site. Een gedrukte versie van deze overeenkomst en van elke kennisgeving in elektronische vorm is toelaatbaar in gerechtelijke of administratieve procedures op basis van of in verband met deze overeenkomst in dezelfde mate en onder dezelfde voorwaarden als andere zakelijke documenten en documenten die oorspronkelijk zijn gegenereerd en bijgehouden in gedrukte vorm. Het is de uitdrukkelijke wens van de partijen dat deze overeenkomst en alle gerelateerde documenten in het Engels worden geschreven.

 

Wijzigingen in de voorwaarden

SPKCREATIVE behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken de voorwaarden waaronder www.spkcreative.com wordt aangeboden te wijzigen. De meest recente Amerikaans-Engelse versie van de Voorwaarden vervangt alle eerdere versies in alle talen, ongeacht de vertalingen. SPKCREATIVE moedigt u aan om regelmatig de Voorwaarden te herzien om op de hoogte te blijven van onze updates.

 

Neem contact op

SPKCREATIVE verwelkomt uw vragen of opmerkingen over de Voorwaarden:

Shari P Kantor Creative Universe SPKCreative LLC

Kingston, PA 18704-5333

001 609 300 6487

klantenservice@spkcreative.com

 

 

 

 

 

Met ingang van 20 april 2023

bottom of page